Nadpřirozeno

Zapojení v settingu

Nadpřirozené síly jsou do značné míry běžnou součástí každodenní reality života ve světě Regnum Dei. S alchymistickými výtvory se setkáte na každém rohu a pokud zrovna netrváte na kvalitě a záruce, jsou teoreticky dostupné i těm nejchudším. Alchymisté však dokážou i to, co i Církev Svatá považuje přes zázračné schopnosti svých kněží za nemožné. Tedy alespoň někteří (v současnosti nejvýrazněji Nikola Tesla, svobodný mistr alchymista pod státní patronací Spojených států amerických, recipient Nobelovy ceny, správnou titulací Prof. AlcDr. Nikola Tesla ScD.), a jejich cenové požadavky jsou přiměřené jejich exkluzivitě (mikromechanické náhrady orgánů z Teslovy dílny stojí od 2500USD (50ti.GURPSdolarů) více). Zázraky Víry jsou pak taktéž poměrně časté, přestože kněz s Darem je spíše vzácností (cca 1 z 1000 kněžích, 1 z 50tis. osob). Jejich služby jsou však dostupné - při přiměřené donaci Církvi Svaté - v podstatě v každé lepší církevní nemocnici na světě.
Církev Svatá odvádí sice velmi dobrou propagandistickou práci, nicméně stále je pravdou, že poměrně často, i když nikoliv běžně, se obyvatelé světa Regnum Dei mohou setkat též s dalšími tajemnými, nadpřirozenými jevy a silami. Církev Svatá s nimi usilovně bojuje a snaží se jejich přítomnost ve světě co nejvíce utajit (a nehledí na prostředky, které k tomuto účelu používá, mnoho investigativních novinářů jeden den chystalo "sólokapra" a druhý den o nich "nikdo nikdy ani neslyšel" a kdo tvrdil opak dopadl stejně), přesto se však občas nějaké skutečně významné incidenty dostanou na veřejnost (např. kabalistický skandál ve vídeňské zednářské lóži r. 1899, který de facto zbavil vévodu Franze Ferdinanda šancí na císařskou korunu).
Co naplat, svět Regnum Dei je skutečně temné a nebezpečné místo a jakkoliv by nás Církev Svatá ráda přesvědčila o opaku, všechny nás ochránit nedokáže. Ale pozor, o tom potichu, mohl by vás někdo slyšet…

Církevní školy Praktické Invokace

Tyto školy jsou součástí každé lepší univerzity Církve Svaté a bývají přítomny (ve formě menších kateder) též na významnějších teologických fakultách. Kvalita, rozsah a doba vzdělání se u těchto institucí značně liší, nejvýznamnější školou tohoto zaměření je St. Pietro e Paolo Istituto Religione v Římě. Jen zřídka lze toto vzdělání získat jinak než univerzitně - pokud některý z místních adeptů tohoto umění rozpozná vaše nadání a rozhodne se vás učit dříve než vás doporučí na některou univerzitu. Adepti tohoto umění jsou jinak snadno rozpoznatelní, obvykle nosí prsten s křížem ve slunečném kotouči jako insignii, ať už na prstě či na řetízku na krku.

Alchymistické gildy

Alchymie byla původně založena na cechovním základě, teprve od přelomu 18/19. stol. došlo ke změně a první fakulty byly otevřeny na několika univerzitách světa. Dnes již každá univerzita, která si sama sebe trochu považuje, mezi své fakulty zahrnuje též Fakultu alchymie a sdružených věd (obvyklá zkratka FASV). Alchymistické vzdělání je však stále dostupné též v cechovních alchymistických školách a prostřednictvím gildovního učednického a tovaryšského systému.
Alchymista je obvykle velmi snadno rozpoznatelný, typickými insigniemi je alchymistický plášť v odstínech od světle žluté (cechovní adepti) po tmavě rudou (professor alchymiae) a kapesní hodinky se znakem alchymistické profese a insignií cechovní příslušnosti.

Blíže k systému vzdělávání viz záložka společnost

Herní systém

Křesťanská magie vychází z Power investiture, casting kouzel je vždycky invokován vyřčenou modlitbou, minimální casting time 5sec., magie je založená na IQ/WC skillech – jednotlivé mystické cesty víry, z nichž každá má specifické techniky Tech/H, techniky mají svůj strom a je třeba se je učit postupně tak jak jsou uvedeny. Bližší informace dostanou zájemci o zvládnutí těchto sil od GM.
Alchymie funguje přesně tak jak je uvedeno v GURPS Magic, recepty jsou však ke konzultaci s GM. Obvykle bude platit, že váš rozsah toho co v alchymii dokážete bude omezen jen vaším skill levelem, to co skutečně umíte udělat však bude do značné míry definováno vaším vzděláním.
Ostatní síly jsou řešeny na základě pravidel, ovšem dost specificky, případní zájemci se domluví přímo s GM, zde se o nich vzhledem k jejich obskuritě a zákazu vydanému vůči nim Církví Svatou nebudu dál rozepisovat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License