Společnost

Společnost světa Regnum Dei je velmi podobná naší kultuře roku 1915, přesto však existují určité odchylky, o kterých bude pojednáno níže v konkrétních odrážkách. Vězte však, že znalosti sociohistorie této doby vám do značné míry stačí k pochopení společnosti ve světě Regnum Dei.

Technologie
Svět Regnum Dei roku 1915 je světem velkého a prudkého rozvoje vědy a techniky. Technologický růst je poněkud v kontrastu s poklesem v rozvoji a inovaci v politice a příbuzných oblastech a může velmi snadno vytvořit prudký kontrast.
Technologickou úroveň světa Regnum Dei lze v GURPSové terminologii charakterizovat jako TL6, nebo přesněji TL5+1, s nejnovějšími postupy hraničícími s klasickým TL6, popř. TL5+2/6+1.
Základními odlišnostmi světa Regnum Dei od naší soudobé historie jsou nahrazení chemie alchymií, ke němuž došlo již v 15.století kdy Nicholas Flammel a jeho následovníci úspěšně získali z několika set liber thaumatické rudy osm uncí čisté geothaumy (surovou manu) a začali formovat nové zákony chemie a fyziky.
S touto zásadní změnou se pak pojí též změny v medicíně a dalších spojených oborech, ačkoliv trvalo téměř dvě stě let než církev zrušila svou klatbu a heretickou normu pro alchymisty a umožnila jim svobodně bádat (Pražský Rudolfův Patent 1602).
To samozřejmě znamená existenci nejen alchymie, ale též pravé magie, toto je však skutečnost, kterou Církev Svatá nikdy nepřipustila a „šarlatánské heretiky“, jak označuje všechny mágy, stíhá neúnavně a neúprosněji než by se zdálo možné. Že její vlastní kněží jsou schopní konat nadpřirozené skutky naopak nepopírá a dává jim náležitou publicictu.
Další významnou odlišností je vítězství parní technologie motorů s vnějším spalováním nad motory s vnitřním spalováním paliva. Vítězství bylo hnáno jak ekonomicky, tak i podporou Církve Svaté, která své zakázky zadávala právě výrobcům parních motorů. Motory s vnitřním spalováním pak získaly určité využití jako levnější nevýkonná alternativa pouze mimo země Království Božího. Parní motory pohání samohybné kočáry – automobily (zvané též populárním výrazem lokomobily), parníky, lokomotivy, vzucholodě a dokonce i nové okřídlené létající stroje – letolodě či letadla.
Velmi významnou změnou je pak do jisté míry fungující mechanoprostetika (robotika), kdy některé prototypy jsou srovnatelné s pozdním TL8, ačkoliv tato technologie funguje ne na bázi mikroelektroniky, ale na bázi mikromechaniky a mikroalchymických procesů. Je tak teoreticky možné oživit mrtvou osobu vložením jejího mozku do mechatěla či nahradit některé orgány mikromechanoalchyprotetickou náhradou. Mikromechanoalchymie je v současnosti stále ještě nový obor (objev s klíčovým průlomem v mikrooptice a minimechanických pomůckách, Nikola Tesla r.1894), zájem o něj však rapidně vzrůstá.

Pro snazší přiblížení viz následující popis základních technologií dostupných ve světě Regnum Dei v této době.
Zemědělství: herbicidy, pesticidy, mechanizovaná sklizeň, zemědělské elixíry, alchymutace plodin a alchyfikace půdy a vody
Zbraně a zbroj: bezdýmný prach, ponorky, samonabíjecí zbraně - poloautomaty, těžké automaty, pancéřové lodě, letadla, tanky, alchymické zbraně, alchybiotické zbraně, mechanoalchymické samohybné stroje, mechanické rakety (vývoj je zřejmě širší a jde dál, ale bližší informace jsou tajnější než TOP SECRET)
Informační technologie: film, rádio, telefon, telegraf, záznam zvuku, barevná fotografie, experimenty s barevným filmem
Strojírenství: elektrické světlo, radar, sonar, alchyelektronkové světlo, mechanoprotetika, mechanoalchymie, minimechanická počítačka, prototypy mikromechanoalchymie (prokázána obdobná účinnost jako ranné tranzistory, Teslovy prototypy však mohou jít i dál)
Materiály: Kompozity a plasty jsou díky alchymii již dostupné, alchymie celkově výzkum materiálů posunula výrazně kupředu (1960-1970 naší historie)
Medicína: opět je zde patrné značné spolehnutí se na alchymii, v této sféře spojené též se spolehnutím se na léčbu Pravou Vírou, z mimoalchymicky dostupné medicíny lze najít max. pomůcky a léčiva pozdního 19.stol., chirurgie však udělala výraznější pokrok díky mechanoalchymii. Lze dokonce nahrazovat některé orgány, dokáže to však jen hrstka vyvolených alchymistů a chirurgů a procedura je neuvěřitelně drahá.
Energetika: jasnou dominanci má parní stroj, v souladu s naší historií vykazuje vyšší výkon než motory spalovací, s akcelerací vývoje (30.léta naší historie)
Transportace: dostupné jsou všechny typy transportu běžné ve 20.letech naší historie, parní automobily typicky vykazují se standartním 200-librovou parní pohonnou jednotkou výkon až 70 koňských sil, rychlost až 115 km/h a zrychlení 0-100 za 15s. Parní automobily jsou o dost masivnější (váha prům.2-3x auta běžného v naší historii) a trvají déle nastartovat (20-30s, i když se startováním na kliku běžným v naší historii v této době to trvalo u spalovacích motorů i déle a bylo tam nebezpečí přejetí vlastním vozem), zkonzumují tak 20-25l tekutého či polotekutého paliva na 100km. Letadla nabízí podobnou efektivitu jako letadla konce 1.sv.války v naší historii, stejně tak ostatní druhy přepravy.

Kultura a politika

Kultura světa Regnum Dei je z velké části stále ovládána Církví Svatou. Renesance, osvícenství, všechny tyto svobodné směry byly do jisté míry ovlivněny duchovnem a okultismem. Nadpřirozeno je ostatně dalším faktorem hojně přispívajícím do rozvoje kultury, kdy díky tomu, že je skutečnou a do jisté míry nedílnou součástí života lidí ve spoustě částí světa.
Draci, upíři, démoni a jiná "mýtická" stvoření zřejmě opravdu existovala (nebo existují?), se zázraky Víry je skutečně možné (a v církevních nemocnicích i relativně časté) se setkat a pokud jde o alchymii, no…věci, které lze provést s její pomocí sahají často daleko za hranice přirozeného. A to nemluvíme o Zakázaných uměních a vědách…
Jinou stránkou života je však politika a veřejná správa. Ta je stále víceméně postavena na sociopolitických principech konce 19.stol. Ačkoliv egalitariánské revoluce měly velký vliv na politické změny a značně přispěly k prosazení egalitariánského konstitucionalismu ve státní správě, volební právo a celkově právo stát se úředníkem či podílet se na veřejné správě je však stále do jisté míry omezeno, obvykle tím, že v klasické tříkomorové struktuře zákonodárných orgánů má lid zastoupení zpravidla jen v jedné.
Dominantním systémem je stále monarchie, tzv. egalitariánské demokracie jsou spíše vzácností. Volební právo bývá zpravidla omezeno, jak u nižších vrstev tak u žen, restrikce bývají klasicky právě věkové a majetkové.
Obdobně je rozdíl v chápání práva, např. presumpce neviny je stále poměrně nová koncepce a pojmy jako forenzní psychologie či snaha o nápravu a reintegraci zločinců jsou brány spíše jako výstřední a směšné teorie. Přístup úřadů k výkonu správních funkcí je stále ovládán hodně sociálními vazbami a stále platí alespoň zčásti"do jaké vrstvy patříš, takovou ochranu ti právo dá". Stále platí, že zejména Církev Svatá má v tomto směru jedinečné postavení a do značné míry to bývá trnem v oku "obyčejným lidem", například šlechtě či bohatým měšťanům.

Ekonomika a finance

Ekonomika světa je stále založena na raně industriálním formátu, funguje nám dobře známý systém státních měn, rozdíl je v případě konfederací a jiných volnějších útvarů, kdy je možné aby jednotlivé státní útvary měly svou měnu. Celosvětově největší lesk mají - a jsou téměř univerzálně akceptovatelným platidlem - britské guineje, kdy již deset guinejí představuje často hodnotu týdenní mzdy. Souběžně s nimi je ve většině zemí světa (a ve všech zemích Království Božího) přijímáno tzv. římské scudo, papežská měna o hodnotě 1 Guinea=2 Scuda. Platba ve scudech však každého spojí s Církví Svatou, což není vždy žádoucí pozornost…třetí nejvýznamnější měnou světa byla donedávna francouzská livra, v současnosti ji však oblibou dohnal a předehnal americký dolar.
Hodnota peněz je celkově vyšší, příkladem lze uvést kupní sílu 1USD, kdy 1USD ve světě Regnum Dei je porovnatelný hodnotou s 20USD dle GURPS pravidel.
Obecně lze mezinárodní kurs stanovit takto: 1Gui=2USD=2Scu=3FrL, ostatní měny se obvykle nepoužívají v mezinárodním obchodním styku (setkat se lze ještě se španělským dublónem a německou markou, ale v 95% transakcí se sejdete se čtyřmi uvedenými měnami).
Průměrným měsíčním výdělkem je hodnota 70-90USD (cca 1600 GURPSdolarů), obvyklou mzdou v přepočtu na poměr takových příjmů v populaci je však zhruba 45-60USD (cca 1000 GURPSdolarů), což je příjem zhruba 3/5 pracující/vydělávající populace, s 1/5 pod touto úrovní a 1/5 značně nad ní. "Sociální nůžky" jsou tedy značně rozevřené a k jaké vrstvě patříte lze často snadno poznat již na první pohled.

Vzdělání

Základní vzdělání je všeobecně dostupné každému, obecná církevní "základka" je v každé diecézi, obvykle ji vede diecézní kněz či některý z církevních řádů. Základní vzdělání je čtyřleté a obnáší základy čtení, psaní a počtů. Negramotnost je tedy v současnosti spíše neobvyklá, i když stále pokrývá i v nejvyspělejších státech zhruba 4-8% populace.

Vyšší vzdělání je již dostupné hůře, systém je trojí - státní, církevní a soukromé školy.

Státní školy jsou obvykle zčásti dotované, vzdělání na nich je tedy levnější (15-40Scudů za semestr), ovšem obvykle má nízkou úroveň a malý rozsah možností - státní školy jsou obvykle úřednické či vojenské. Státní školy jsou obvykle pětileté a vzdělání je ukončeno státní zkouškou.
Církevní školy jsou sice dražší (30-60Scudů za semestr), ovšem Církev Svatá (či některý z řádů jako zřizovatel a provozovatel školy) obvykle nabízí stipendijní programy pro sociálně znevýhodněné děti s výbornými studijními výsledky. Vzdělání na církevních školách je obvykle všeobecné s různým rozsahem církevní nauky ve výuce (od 2 do 15 hodin týdně), obvykle je šestileté a je ukončeno tzv. církevní aprobací, s níž je absolventům umožněno přijmout nižší svěcení (ovšem nepovinně).
Nejdražší variantou vzdělání jsou školy soukromé, též - vzhledem k typickým zřizovatelům - často zvané cechovní. Jejich kvalita a cena se značně různí, od lokálních cechovních malotřídek (cca 25-30Scůdů/sem.) až po prestižní školy jako Eton (150Guinejí za semestr). Délka výuky se liší, cechovní školy jsou obvykle 4-5tileté, všeobecné soukromé školy mají 6-8miletou výuku. Vzdělání je ukončeno absolventským (též tovaryšským) diplomem. Cechovní školy sice vzdělávají své studenty pouze v úzkém okruhu souvisejícím s budoucí cechovní profesí absolventů, nabízí však též tzv. rozšiřující vzdělávání. To trvá obvykle dva roky a je ukončeno aprobační zkouškou, kdy je absolventovi udělen titul inženýra a v cechovním systému povýší na podmistra.

Vysokoškolské vzdělání ma v podstatě shodnou strukturu, církevní, státní či soukromé zřizovatele a obvykle čtyřletý vzdělávací proces ukončený magisterskou zkouškou (master degree exam, magisterio periculum). Ceny a kvalita se různí, od 100 Scudů za semestr na menších církevních univerzitách (např. Bialystok či La Paz) až po 1200 Guinejí za semestr na soukromých univerzitách typu Oxford či Cambridge.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License